Тези Общи условия са неразделна част от Споразумението за възлагане на преводачески услуги, наричано по-долу „Споразумение или Оферта-поръчка”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретното Споразумение, се прилагат разпоредбите на последното. При липса на сключено споразумение отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия. По смисъла на тези Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛ е физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услугите, предлагани от “СОФИКО-2014” EООД.


I. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “СОФИКО-2014” EООД, гр. София, ул. Христо Белчев No 21, ет. 2, ст.201,  ЕИК 203345473, представлявано от г-н Aсен Божилов, управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, и потребителите, наричани по-долу Възложител, на предоставяната от него услуги – писмен превод, легализация, редакция, устен превод, наричани по-долу Услугите.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
Наименование на Доставчика: “СОФИКО” EООД
Седалище и адрес на управление: ж.к.Илинден ул. Божурище, ет. 7, Вх.Е
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Христо Белчев“ -21 ет.2.ст.201
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев“ -21 ет.2.ст.201 Email:sofiko2014@abv.bg, тел: +359 885 355 769 
II. A) Вписване в публични регистри: 
1. Търговски регистър към Агенцията по вписванията -ЕИК 203345473;
2. Възлагане за извършаване на официални преводи съгласно чл. 2а, ал. 2 от ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА - Договор с Министерство на вътрешните работи за извършване на официални преводи № 15 ПР-1893/2015


III. Надзорни органи:


1. Министерство на Външните работи на Република България,
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: гр. София 1040, улица "Александър Жендов" № 2,
тел.: (02) 948 29 99; (02) 807 64 23; (02) 807 64 26
факс: (02) 940 36 40
Email: consular@mfa.bg
Уеб сайт: www.mfa.bg
2. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
3. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


IV. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ХАРАКТЕРИСТИКА.


„СОФИКО-2014“ ЕООД предлага следните услуги:
Чл. 1. Писмен превод:
1.1. Този тип превод се извършва от специализиран преводач, одобрен от ИЗПЪНИТЕЛЯ, фактологическа проверка на текста и цифрите на материалите оставени за превод от български език на чужд език или от чужд език на български език.
1.2. При възлагане извършаване на писмен превод, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточни правилното изписване на имена на фирми, частни лица, определени изисквания по терминологията, други детайли, необходими за точното и своевременно извършване на превода. При непредоставяне на гореизброените подробности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва превода съгласно Закона за транслитерацията. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неточен превод.
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави списък с пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на възлагане на превода. Ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва превода по собствено усмотрение в съответствие с цялостното смислово звучене на текста или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията.
1.4. Когато материала за превод се състои от ръкописни или нечетливи документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги разчете и да предостави разчетените текстове на електронен или хартиен носител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако това не бъде направено, преводачът ги разчита доколкото това е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя израза - „не се чете”.
Чл. 2. Легализация:
2.1. Легализацията е процедура по установяване и удостоверяване автентичността на официални документи, предназначени за използване извън пределите на страната издател на документа. Легализацията на документи от чужбина за употреба в Република България може да се извърши ако са налице всички задължителни реквизити регламентирани от
а) Хагската конвенция приета през 1961 год.
б) -за страните, с които България има подписани двустранни спогодби за правна помощ са в сила условията на спогодбата;
-за останалите случай съгласно официалните изисквания на Министерство на външните работи на Република България. 
При легализация на документи от Република България за чужбина се спазват изискванията на ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА
2.2. В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира отделно в съответствие с актуалния ценоразпис публикуван на www.sofiko2014@abv.bg
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ от страна на съответния държавен орган за легализация на документ.
2.4. При отказ за легализация от страна на съответния държавен орган, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите, направени до момента на получаване на писменото уведомление за отказ.
Чл. 3. Редакция:
3.1. Редакцията е специализирана услуга от експерт редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от клиента, срещу допълнително уговорено заплащане
.3.2. Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.
Чл. 4. Устен превод:
4.1. Устния превод (Конферентен превод) се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в първо лице
4.2. При възлагане извършване на устен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от седем дни преди датата на предоставяне на услугата, за езика/езиците, времетраенето, мястото на предоставяне на услугата и сферата на превод. При неизпълнение в срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже предоставянето на услугата.
4.3. При предоставяне на устен превод, се заплаща цялото време, за което е ангажиран преводача, независимо в какво съотношение от времетраенето на мереоприятието той извършва превод.
4.4. При възлагане и/или сключване на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на устен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да посочи в договора срок, в който ще потвърди провеждането на мероприятието, в което преводачът ще предостави езиковите си услуги. 
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже предоставянето на услугата устен превод, в случай, че не е определен срок за потвърждаване по посочения в предходното изречение начин или потвърждението не е получено в определения в писменото уведомление или договора срок. 
4.6. Минималното време за таксуване на устен превод са два астрономическа часа.Всеки започнат час се таксува по договореното в оферта-поръчка цена.Максималното време за превод е 8/осем/ часа на ден от часа на стартиране на мероприятието. Всеки започнат час над тези 8/осем/ се таксува по базисната цена уговорена в оферта-поръчкато + 50%.
Чл. 5. Предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги се извършват в срокове и по цени договорени в конкретната оферта или оферта-поръчка.


V. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.


Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи запитване за оферта по някой от следните начини:
- по факс;
- лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- по електрона поща;
- чрез попълване на формуляр
Чл. 7. Запитването за оферта следва да съдържа най-малко следната информация:
- име и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, електронна поща, телефон;
- вида на желаните услуги;
- материал, предназначен за превод;
- дата, място и час на мероприятието, на което ще бъде предоставен услугата устен превод;
- език, от който ще се превежда;
- език, на който ще се превежда;
- допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;
- срок за изпълнение;
Чл. 8. Офертата се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по начина по-който е направено запитването или по един от начините посочени в чл. 6 по-горе.
Чл. 9. Съдържанието на офертата за извършване на ПИСМЕН превод се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване. 
Чл. 10(1) Цена за писмен превод на една стандартна страница, съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред/;
(2) Приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е съгласен ,че оферирана и крайна цена са едни и същи. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;
- начини на плащане;
Чл. 11. Минималният размер на поръчката е една страница.
Чл. 12. Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за превод на страница не е включена редакция. Тя се заплаща като отделна услуга.
Чл. 13. Съдържанието на офертата за извършване на УСТЕН превод се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване.
Чл. 14. При извършване на редакция на документи и други книжа, преведени от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, офертата се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с направеното запитване 
Чл. 15. (1) Цена за редакция на една стандартна страница съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/;
(2) Приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е съгласен ,че оферирана и крайна цена са едни и същи. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;


VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.


Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да приеме офертата в срок от 1 ден, считано от датата на изпращането й по електронен път, или от предоставянето и в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или по факс . В случай, че офертата не бъде изрично приета в посочения срок, то тя не обвързва ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата по следните начини:
- лично, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа волеизявление за безусловно приемане на офертата и име на лицето, което я приема.
-изпращане на потвърждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс на следния номер: 02/981 06 72
Чл. 18. Съдържанието на приетата оферта може да бъде променено по взаимно писмено съгласие на страните.
Чл. 19. С приемане на офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези Общи условия.


VII. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ.


Чл. 20. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изискал оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на конкретни преводачески услуги, той се подписва на Оферта-поръчка за възлагане на преводачески услуги съгласно разпоредбите на чл.14,15,16 и 17.
Чл. 21. В случай, че не бъде подписана Оферта-поръчка за възлагане на преводачески услуги, отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат съгласно разпоредбите на тези Общи условия. 
Чл. 22. Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от момента на получаване на писменото потвърждение за приемане на офертата в оригинал
Чл. 23 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да извърши директно възлагане на поръчка, чрез съобщение до официално публикуваните в сайта www.sofiko2014.com електронни пощи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на Оферта-поръчка с параметри на поръчката. За да влезе в сила Спорузамението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го изпрати подписано по факс на номер 02/981 06 72.
Чл. 24 Ако е подписан договор за преводачески услуги между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то условията по договора са с предимство пред общите условия. 
Чл. 25. Подписвайки Офертата-поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че безусловно приема тези Общи условия, които са неразделна част от нея.


VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. 


Чл. 26. Плащането на възнаграждението за предоставените услуги се извършва по следния начин:
1.При стартиране на поръчката 50% авансово плащане от прогнозната стойност описана в Офертата-поръчка;
2.Когато услугата е готова, съобразно крайната дата на издаване посочена в Офертата-поръчка, останалите 50% стойността;
3.Могат да се договорят и други начини и срокове на плащане при взаимно съгласие на двете страни описани в Офертата-поръчка или в подписан и от двете страни договор за преводачески услуги;
Чл. 27. Предоставената съгласно Офертата-поръчка услуга може да бъде заплатена по един от следните начини:
- в брой, в офис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- по банков път;
- с наложен платеж;
Чл. 28. Договореното възнаграждение се заплаща във валутата, която е посочена в Офертата-поръчка или при липса на Оферта-поръчка в офертата.


IX. НЕУСТОЙКА.


Чл. 29. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава VIII по-горе, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. 
Чл. 30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчката в определените срокове, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. 
Чл. 31. При неизпълнение в срок на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за заплащане на дължимото възнаграждение, последния изпада в забава без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


X. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.


Чл. 32. (1) В случай, че в Офертата-поръчка не е уговорен изрично началния момент за предоставяне на материала за превод и крайния момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, уредени в настоящата Глава X.
(2) В случай, че материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата и часа, след която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата съгласно чл. 22 по-горе. 
(3) В случай, че материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след датата на приемане на офертата, датата и часа на получаване на материала се счита за начало на срока.
(4) В случай, че в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че след изготвяне на превода ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по подходящ начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че услугата е извършена.


XI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД


Чл. 33 (1) Готовият превод се получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по един от следните начини:
- лично от офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- на посочената в Офертата-поръчка електронна поща;
- чрез куриер /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода/;
(2) В случай, че готовия превод бъде предоставен чрез куриер, разходите за куриерски услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно- 3/три/ лева на документ.
XII. РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в 5/пет/.дневен срок, считано от датата на получаване на превода. 
Чл. 35. Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че превода е приет без възражения.
Чл. 36(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
(2) Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
(3) Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при в случай на рекламация.


XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Чл. 37. С приемането на настоящите Общи уловия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че информацията, съдържаща се в предоставените от него материали за превод за превод материали ще бъде достъпна единствено за служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и специалистите, които ще извършват превода и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да я предоставя под каквато и да било форма на трети лица, извън кръга на тези, изпълняващи служебни задължения във връзка с предоставената услуга. 
Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да осигурят запазване конфиденциалността на съдържанието на превода. 
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да не разпространява информация, отнасяща се до търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не разгласява по какъвто и да е начин данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни в процеса на извършване на превода, включително и след неговото завършване или предоставяне. 
XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 40. Всички права върху интелектуалната собственост на преводите възникват за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.
XV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури извършване на превода качествено и в срок;
2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за текущото изпълнение на поръчката;
3. да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали за превод и други документи и да му ги върне при поискване, след приключване на на съответната поръчка;
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи всички необходими за изпълнението на поръчката материали, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да откаже да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за заплащане, уредена в настоящите Общи условия.
3. да откаже изпълнението на поръчката,в случай,че в хода на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поиска изменение на нейните условия, които изменения ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да изпълни. 
4. да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не започне или да прекрати изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или непълна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. 
5. да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена. 
Чл. 44. В случай на прекратяване изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица 
при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства /земетресение, буря, война, стачки и други;
2. когато се е осъществило безвиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;
3. вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.


XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи превода в срок;
2. да му бъдат върнати всички материали, придружаващи документите за превод, които е предоставил във връзка с изпълнението на поръчката. 
3. да получава съдействие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на възложената поръчка. 
4. да преустанови изпълнението на поръчката, след отправяне на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се задължава да заплати вече извършената част от поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5. да направи рекламация на извършената поръчка в писмена форма.
Чл. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички материали и документи, необходими за качественото изпълнение на поръчката; 
2. да заплати превода в срок и съгласно разпоредбите на настоящите общи условия;
Чл. 48. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката.
Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някой от специфичните изисквания.


XVII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 50. Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата – www.prevodachi.eu и са неразделна част от сключеното Споразумение (Оферта-поръчка) или договор за възлагане на преводачески услуги.
Чл. 51. Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като измененията обвързват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако са били в сила към момента на възлагане на поръчката.
Чл. 52. Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд. 
Чл. 53. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и Оферта-поръчка или договор за възлагане на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. При сключване на международен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложимото право ще е българското.