SOFIKO извършва заверки и легализации на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции, както и заверки на официални документи с Апостил от Консулски отдел на МВнР.
Професионални преводачи лицензирани от дирекция „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" към  МВнР. 

Апостил - това е стикер или печат, поставен върху оригиналния документ, и означава специално удостоверение. Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по  Хагската Конвенцията, където ще бъде представен документът.

В България органите, компетентни да поставят удостоверение апостил върху документите, са Министерство на правосъдието – за актовете на съдилищата и нотариусите, Министерство на образованието (в сила от 1 юни 2013 г.) – за образователните и удостоверителните документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от МОН и неговите звена, Министерство на външните работи – за всички останали документи като документи за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините, удостоверения, сертификати, лицензи на министерства, държавни агенции и комисии, документи на НОИ, НСИ и др.

Различните типове документи подлежат на различни изисквания. При официалния превод е без значение дали документът ще бъде оригинален, копие или дубликат. Но при легализацията много често се изисква оригинал. Изключение представляват дипломите, при които се прави легализация на копието на документа, което преди това е заверено от нотариус и от Министерство на образованието.

 Видове документи за легализация :

Легализация на Акт за раждане
Легализация на Удостоверение за брак
Легализация на Удостоверение за семейно положение
Легализация на Удостоверение за идентичност на имената
Легализация на Адресна регистрация
Легализация на Удостоверение за постоянен адрес
Легализация на Смъртен акт
Легализация на Удостоверение за гражданско състояниe
Легализация на Удостоверение за брак с чужденец
Легализация на Свидетелство за съдимост
Легализация на Съдебно решение за развод
Легализация на решение за регистрация на дружество
Легализация на ПЪЛНОМОЩНО
Легализация на Декларация от родител
Декларация за идентичност на  подпис
Легализация на Удостоверение от НАП за задължения
Легализация на Нотариален акт
Легализация на Банкова референция
Легализация на Извлечение от банкова сметка
Легализация на Банкова гаранция 
Легализация на референция за салдото по сметките
Легализация на Медицинско свидетелство
Легализация на Имунизационен паспорт
Легализация на Кръщелно свидетелство
Легализация на Свидетелство за църковен брак
Легализация на Удостоверение от КАТ
Леглизация на Диплома за средно образование
Легализация на Диплома за висше образование
Легализация на Приложение към диплома
ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
Легализация на Академична справка
Легализация на Диплома за квалификация от системата на МОН
Легализация на Уверение от ВУЗ
Легализация на Удостоверение от ВУЗ
Легализация на Удостоверение за професионална квалификация
Легализация на Удостоверение за завършен клас
Легализация на Удостоверение за преместване от едно училище в друго
Легализация на Трудов договор
Легализация на Служебна бележка от работодател
Легализация на Характеристика от работодател
Легализация на Препоръки от работодател
Легализация на препоръка от университет
Легализация на Командировъчна заповед от работодател
Легализация на Удостоверение от бюрото по труда
Легализация на Удостоверение от Военно окръжие
Легализация на Удостоверение за трудов стаж пенсия от НОИ
Легализация на Сертификати за професионална квалификациа
Легализация на Документи издадени от болници и поликлиники
Легализация на Медицински изследвания
Епикризи, Диагнози, Мед становище
Легализация на Протокол от общото събрание на дружеството
Легализация на Учредителен акт на дружеството
Удостоверение от информационно обслужване относно капитала 
Легализация на Удостоверение от търговския регистър
Легализация на Удостоверение за актуално състояние на фирма
Легализация на Регистрация по БУЛСТАТ
Легализация на Удостоверение за трудов стаж
Легализация на удостоверение за доходи от НОИ
Легализация на Служебна бележка от РУСО
Легализация на Служебна бележка от предприятие за трудов стаж
Легализация на Служебна бележка от работодател за доходи
Легализация на Удостоверение за декларирани данни
Удостоверение за платени данъци и осигуровки на физ лице
Легализация на Документи от чужбина

Цената на услугата зависи от срока за изпълнението.  Поръчката за легализация може да бъде обикновена, бърза и експресна.

   Списък с институциите, в които заверяваме български документи:

- Нотариална заверка;
- Министерство на финансите;
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на образованието и науката, като задължително се представят и оригиналните документи;
- Министерство на културата (задължително се представят и оригиналните документи);
- Министерство на здравеопазването;
- Консулски отдел на МВнР;
- Министерство на земеделието;
- Национална агенция по вписванията;
- Национална агенция по приходите;
- Посолства: Всички посолства имат изисквания към таксите и вида на валутата, както и различно време за заверка на документите.